-
 معرفی شهر استانبول

معرفی شهر استانبول

به عنوان بزرگ ترین شهر ترکیه و مرکز فرهنگی و اقتصادی این کشور می باشد . در کنار دو بستر آبی زیبا ، یکی تنگه بسفر که قاره اروپا و آسیا را جدا می کند و دیگری دریای مرمره قرار گرفته . همین امر باعث شده تا شهر استانبول به عنوان بزرگترین شهری که بین دو قاره قرار گرفته شناخته شود.


db.gallery1
RowNumberTable1IDTable2IDordlargeIMGsmallIMGextensionformatnameformatnamedescriptionlinkLastUpdate
11218775121698810001028478896121001Bpdfpdf9test-85.pdfnullgallery-show.bc?lid=1&id=121698812/19/2015 4:26:52 PM